בס"ד

מעלת המילה

 • אמר ר' אליעזר :"עתיד אברהם אבינו לעמוד על פיתחה של גהינום ואינו מניח אחד ממהולי ישראל לירד לתוכה"(תנחומא לך לך).
 • בזכות המילה השובע בא לעולם"(מדרש בראשית-י"ב) ( מלאך הברית).
 • "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי"
 • בזכות המילה יש שלום בבית (מ"ב).
 • ע"י המילה זוכים לחיים (מ"ב).
 • 1.חיים, שלום, חכמה ועושר בזכות ברית מילה (מ"ב).
 • ר' יודן אמר: "אם מקיימים בניך את המילה הם נכנסים לארץ ואם לאו אין נכנסים לארץ" (ב"ר פ' מו').
 • 2.כל ישראל הנימולים באים בגן עדן (ילקוט אליעזר ס' ע"ג).
 • 3.בזכות ברית המילה עם ישראל הוא עם סגולה שנאמר:"ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה".
 • 4.בזכות ברית מילה יוכל להינצל בכל מקום שילך (מ"ב-ל"ח).
 • ע"י ברית מילה שם השם יתברך חקוק באדם.
 • רבי אומר גדולה מילה ששכולה כנגד כל המצוות (נדרים ל"א – ע"ב).
 • אם אין אדם נימול אינו יכול ללמוד תורה (תנחומה משפטים ה').
 • 6.אעפ"י שאין לישראל מעשים טובים הקב"ה גואלם בזכות המילה (אגדת בראשית פ"ז).
 • 7.חביבה המילה שנשבע הקב"ה לאברהם אבינו שכל מי שהוא מהול אינו יורד לגיהנום (מדרש תנחומא לך לך).
 • 8.גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו (נדרים ל"א).
 • גדולה מילה שאין ישראל עושין ברית מילה עד שאליהו הנביא בא   ומעיד עליה.
לחצו לקבלת ייעוץ מקצועי חינם או התקשרו - 1-800-280-880
image_pdfimage_print