בס"ד

פעולת המציצה - שמירה על התינוק!

חכמינו זיכרונם לברכה שהיו בקיאים בחכמת הרפואה הזהירו אותנו למצוץ את הדם מן האיבר לאחר החיתוך, בכל כוחו, שכן הדם נקרש בפי האמה (האיבר), וסכנה היא לתינוק.

הנה סדר פעולת המציצה הוא, שהמוהל גומע מעט יין ומוצץ מקום החבורה בפיו כדי להוציא הדם ממקומות הרחוקים והדם מתערב עם רוק שבפיו וביין שגמע לפני כן. תערובת זו פולט המוהל מתוך פיו לתוך כוס המוכנה מבעוד מועד. זו היא פעולת ורפואת המציצה.

עוד ידוע שביין יש אלכוהול ופעולה זו גורמת לחיטוי פה המוהל וכן לחיטוי מקום הפצע.

שלא נתעה ונחשוב שיש למוהל אפשרות להחליט אם לבצע את פעולת המציצה או לא, שכן נקבע להלכה:

מוהל שלא מבצע את פעולת המציצה מעבירים אותו !

שימו לב הורים יקרים שהמוהל מבצע את פעולת המציצה.

פעולת המציצה – שמירה על התינוק!

לפנייותר מעשרים שנה כאשר התחילה מחלת האייד"ס לפוץ על פני כל הארץ נבהלו רבים ממנה, וגם הרופאים לא ידעו ולא הבינו מקור מחלה זו והיאך מדבקת המחלה, ובאיזה אופן אפשר להישמר ממנה, ואצל איזה סוג אנשים מתפתחת המחלה, בתחילה התרחקו מן הנפגעים ונזהרו לבא במגע עם המחלה הממארת הלזו, כאשר עברו איזה שנים וחקרו ובדקו אין ספור בדיקות וחקירות מהות המחלה ואופן התפשטותה, ואעפ"י שלא ירדו לסוף הדבר ועדיין לא מצאו לה תרופה, אעפי"כ גדרו כמהגדרים שעל ידם ידעו המון עם ממה להיזהר וממה אין צורך להיזהר וגם קבע ושאצל אנשים אשר חיים חיי הפקר, מתפשטת מחלה זו. אצלעם ישראל אשר מכניסים כל ילד בברית אברהם אבינו ע"ה, לפי המסורה וההלכה ויודעין כיצד מלין (מוהלין,פורעין ומוצצים), אעפ"כ החלו לאחרונה לחשוש שאולי אפשר להידבק עם המחלה ע"י מציצה בפה ואעפ"י שלא הרימו יד חס וחלילה לשנות אופן המציצה מ"מ פחדו אחדים מזה וכמובן שבעת כזאת מרימים "אוהבי היהדות למיניהם" ראשם להטיל פחד ואימה עלינו למנוע מצות מציצה בפה. כבר אז הרבנים והאדמורי"ם, כולם פה אחד ענו ואמרו שח"ו לשנות!

אייד"סהיא מחלה שמוצאה מהוירוס הנקרא היומען אימיונודיפישנסי וירוס. מחלה זומזיקה מאוד את יכולת הגוף ללחום עם אינפקציה ע"י התקפתה בסדר החיסון הנמצאאצל כל אדם.

אין מחלה זו יכולה לעבור מאדם הנגוע בה לשני ע"י נגיעה קלה ועירבוב נוזלי גופם.

תינוק יכול להידבק באחד משלושה דרכים:

כאשר ההורים נגועים- אזי מעבירים אותה לולד.

ע"י עירוי דם- קבלת חומרי דם המסייעים לקרישת דם, (מצוי אצל חולי המופליה.(

הנהע"י שני דרכים האחרונים דהיינו ע"י העברת המחלה בדם אין מה לחשוש דהרי דםהעירוי וחומרי דם נבדקים באופן קבוע, וסיכוי להינגע במחלה ע"י קבלת דם היאאחד ממאה אלף (כך קבעה ממשלת ארה"ב).

האם שייך העברת המחלה ע"י מציצה?

הנהסדר המציצה הוא, שהמוהל גומע מעט יין ומוצץ מקום החבורה בפיו כדי להוציאהדם ממקומות הרחוקים והדם מתערב עם הרוק שבפיו וביין שגמע לפני כן. תערובתזו פולט המוהל מתוך פיו לתוך כוס המוכנה מבעוד מועד. זו היא פעולת ורפואתהמציצה. בספריהרופאים ומחקריהם לא נרשם שום מקרה שקבעו שעל ידי מציצה הועברה מחלה זוומאמרי מחקר הוכיחו שהמחלה אפילו אצל אלו הנגועים בה כמעט שלא נמצאהוירוס בתוך רוקם ואפילו אלו שנמצא וירוס בתוך רוקם, מס' החיידקים היהבדרגה נמוכה מאוד וכתבו שכמעט אי אפשר לחשוש שע"י זה תועבר המחלה לאדם אחר.

מדוע הוירוס אינו נמצא בתוך רוק של אדם נגוע?

הג'ורנל אוף דאמריקאן דנטל אסוסיאישן 1988 פירסם מחקר שעשה ד"ר פיליפ פאקס חוקר רפואת שיניים של NAH שלקחרוק מג' אנשים בריאים עירבב את הרוק בתוך מבחנות עם הנגיף, ומצא שנשמדהוירוס לחלוטין! דבר זה פורסם בניו יורק טיימס ובהרבה כתבי עת באמריקהובעוד ארצות.למעשה גילו החוקרים שישנו חומר אחד אשר נמצא בתוך הרוק ויש בכוחו להשמיד את החיידק הקטלני. למעשה מחקרים אלו מאוד נחוצים לקהילת המוהלים שכן אפילו אם יתהווה מקרה רחוקמאוד שתינוק יהא נגוע במחלה ודמו יבא במגע עם פה המוהל אזי רוק המוהלישמיד את הנגיף.והרי גם לא שמענו שמוהל יהיה נגוע במחלה זאת ועוד, ממשלת ארה"ב קבעה שאין חשש להידבק דרך הרוק וכך כמובן אין חשש שהתינוק ידבק מרוק המוהל. והרי הזכרנו שהמוהל לוגם מעט יין לפני המציצה ומזלף מעט יין על האיברבעט המציצה והרי ידוע שטבע היין לחטא ולמנוע אינפקציה, וכבר השתמשו בולחטא פצעים עוד בימי היפוקרטס המכונה אבי הרפואות. וכן מצינו אצל חכמינוזכרונם לברכה, "אמר מר עוקבא מי שנגפה ידו או רגלו, טובלה ביין ולא חושש" .זאתועוד, לפני כמאה שנים כתב ד"ר עמנואל רוזנבוים ע"ה רופא מפריז בספרו עלמציצה, שיש ביין כח המחטא נגד אינפקציה, ומאז קבעו מחקרים אחרים שיין יותרחזק שלשים פעמים מחומצה קרבולית אשר בכוחו להשמיד כל מיני בקטריות. והטעםלזה שהרי בתוך היין נמצא אלכוהול אשר בכוחו להשמיד כל מיני בקטריות, ועודישנו כוח ביין עצמו אשר גורם פעולת אנטי-ספטי כנגד אינפקציות.נמצא,מה שהמוהל לוקח יין בתוך פיו הרי בזה הוא מחטא ג"כ ולוחם נגד וירוס האיידסוהורג אותם. וכידוע שבזמנינו משתמשים עם אלכוהול לרחוץ ולחטא כל מיני כלירפואה. ד"ראלפריד טויבר, פרופסור למדיצין ופאטולוגי, וראש מחלקת הימוטולוגי, בבוסטוןסיטי הוספיטל, של בוסטון אוניברסיטי סקול אוף מדיסין, כתב וזה לשונו: "נראהלי שהשכל הישר יוכיח היות והמקרים של אייד"ס בין האורתודוקסים כל כךנדירים שחשש העברת המחלה ע"י אופן זה (מציצה בפה),הוא קרוב לאפס!

image_pdfimage_print